๒๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙: บทความรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย: ตอนที่ ๒

บทความรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย
๒๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙
ตอนที่ ๒: ภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งใน สารคดีเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ของรายการ “ด้วยพระบารมี” ชุดสารคดี “คือผู้ให้” ออกอากาศเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๔

ก่อนน้ำท่วมใหญ่ปลายปี พ.ศ.๒๕๕๔ ส่วนตัวมีความภาคภูมิใจอย่างมากที่มีรายการทีวีของช่อง ๑๑ กรมประชาสัมพันธ์มาสัมภาษณ์ เพราะเป็นสารคดีเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเป็นชุดสารคดี “คือผู้ให้” เนื้อหาจะสื่อสารถึงงานที่ผมได้ทำประโยชน์แก่ผู้อื่นและสังคม ซึ่งในช่วงเวลานั้น ซึ่งผมได้ทำกิจกรรม ๓ กิจกรรมหลักๆ คือ  ๑.) กิจกรรมวาดภาพด้วยกาแฟบริจาคให้มูลนิธิและสมาคมต่างๆ  ๒.) กิจกรรมทำความดีถวายในหลางด้วยการร่วมกันกับคนพิการวาดภาพถวายและมีการจัดกิจกรรมออกร้านจำหน่ายสินค้าฝีมือคนพิการ และ  ๓.) กิจกรรมสอนวิชาความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตพื้นฐานให้กับคนพิการและผู้สูงอายุ

ข้อมูลที่ผมอยากนำมาแบ่งปัน เช่น ความเชื่อมั่นที่คนพิการจะสามารถทำงานได้ หากตัวคนพิการเองนั้นผ่านจุดยากที่สุด คือ ผ่านตัวเองให้ได้ และปัจจุบันนี้กฎหมายที่ส่งเสริมให้คนพิการจะสามารถดำรงชีพให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีนั้นแข็งแรงมาก หากนำมาใช้อย่างถูกต้องเหมาะสม

คลิปวีดีโอสัมภาษณ์ ปรีดา ลิ้มนนทกุล รายการ “ด้วยพระบารมี” ชุดสารคดี “คือผู้ให้”

  

“ผมมองว่าคนพิการทำได้ จริงๆ เขาทำได้หมดทุกเรื่อง อยู่ที่ว่าเขาจะผ่านตัวเองให้ได้ก่อนอันดับแรก ถ้าเขาผ่านตัวเองได้ก็จะมีข้ออื่นๆ ตามมา เขาก็อยากจะทำงาน ช่วยเหลือผู้อื่นได้บ้าง ช่วยเหลือตัวเองได้ ช่วยเหลือคนรอบข้างได้ ผมคิดว่าคนพิการทำได้” สัมภาษณ์ในช่วงที่ ๑
“ในหลวงเป็นแบบอย่างของคนทั้งประเทศ ซึ่งคนพิการควรเอาแบบอย่างท่าน ในเรื่องของความคิด คิดที่จะทำสิ่งใหม่ๆ กล้าคิดในสิ่งที่ตัวเองคิดว่าจะทำไม่ได้” สัมภาษณ์ในช่วงที่ ๓
“เวลาท่านทรงงาน ท่านไม่ได้มองแค่จุดใดจุดหนึ่ง คือท่านจะมองภาพกว้าง และมองทั้งประเทศ มองเพื่อคนไทยทั้งประเทศ” สัมภาษณ์ในช่วงที่ ๔

สำหรับส่วนตัวผมนั้น ผมดำเนินชีวิตในปัจจุบัน ผมจะนำพระราชดำรัส และพระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นแนวทางหลัก ผมขอนำมาแบ่งปันผู้อ่านเป็นตัวอย่าง ดังนี้

"….. หลักการสำคัญประการหนึ่ง ที่ จะส่งเสริมให้ปฏิบัติงานสำเร็จและ เจริญก้าวหน้าได้แท้จริง คือ การไม่ ทำตัวทำความคิดให้คับแคบ หากให้มีเมตตาและไมตรี ยินดี ประสานสัมพันธ์กับผู้อื่น โดยเฉพาะผู้ร่วม งานอย่างจริงใจ ....."
พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๓๐

"….. การทำงานด้วยความรู้ความสามารถด้วย ความตั้งใจและเอาใจใส่ศึกษานั้น เป็นการ พัฒนาบุคคลให้มีคุณภาพสูงขึ้นโดยแท้ และ บุคคลที่มีคุณภาพอันพัฒนาแล้วย่อมสามารถ จะพัฒนางานส่วนรวมของชาติ ให้เจริญก้าวหน้าได้ดังประสงค์ ….."
พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๓๐

"….. การจะทำงานให้มีประสิทธิผลและให้ ดำเนินไปได้โดยราบรื่นนั้น จำเป็นอย่างยิ่ง จะต้องทำด้วยความรับผิดชอบอย่างสูงไม่ บิดเบือนข้อเท็จจริงไม่บิดเบือนจุดประสงค์ที่ แท้จริงของงานสำคัญที่สุดต้องเข้าใจความหมาย ของคำว่า ความรับผิดชอบเพราะความรับผิดชอบ คือหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ทำ จะหลีกเลี่ยงละเลยไม่ได้ ….."
พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๑๙

หากคนพิการนำพระราชดำรัส และพระบรมราโชวาท มาปรับใช้ในการดำรงชีวิต และการทำงาน ก็จะสามารถมีชีวิตที่ดีขึ้นได้อย่างแน่นอน เพราะผมเองก็เป็นอีกคนหนึ่งจากผู้คนจำนวนมากที่นำมาปฏิบัติและเป็นเหมือนผู้คนมากมายที่มีชีวิตที่ดีขึ้น ผมจึงมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นอีกคนหนึ่ง เพื่อให้คนพิการสามารถที่จะมีความรู้ มีอาชีพ มีงานทำ อย่างถาวร ไม่ต้องวนเวียนอยู่กับชีวิตเดิมๆ ที่ไม่มีรายได้ ขัดสน และถูกเอารัดเอาเปรียบ ถูกละเมิดสิทธิ์ทั้งจากที่รู้ตัว หรือไม่รู้ตัว จากบุคคล หรือนิติบุคคล หรือองค์กรบางองค์กร

ความตั้งใจที่ผมได้วางแผนงานเอาไว้ เราจะขับเคลื่อนคู่ขนานกันไปหลายโครงการเพื่อเทิดพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในปีหน้า พ.ศ.๒๕๖๐ และ ณ ตอนนี้ ถึงแม้ว่าพระองค์ท่านจะเสด็จสู่สวรรคาลัยแล้ว ความตั้งใจเดิมของผมและเครือข่ายยังคงเดิม ขอกำลังใจจากทุกฝ่าย ที่จะร่วมช่วยกันปฏธิรูปคุณภาพชีวิตคนพิการ ในเร็ววันนี้ครับ

การทำสิ่งใหม่ การที่ต้องต่อสู้กับแรงเสียดทานที่เราทำนั้น ผมมีกำลังใจเต็มเปี่ยม และผมมีตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมจากการทรงงานอย่างหนักของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ดังนั้น ไม่ว่าผมจะพบเจออุปสรรคใดๆ ในชีวิต จึงเป็นเรื่องเล็กน้อย และเป็นธรรมดา ไม่น่าตระหนกใดๆ

ผมขอขอบพระคุณบุพการี ครอบครัว คนรอบข้าง ที่เกื้อหนุนให้คนพิการรุนแรงอย่างผมมีความพร้อมที่จะทำงาน ขอบพระคุณครูบาอาจารย์ ผู้เกี่ยวข้องที่ได้ให้ประสบการณ์และสอนวิชาการต่างๆ และผมสำนึกในพระเมตตาที่ได้พระราชทานหลักปฏิบัติต่างๆ ไว้ให้คนไทยทั้งประเทศ

ขอน้อมเกล้าฯ ถวายอาลัย ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นายปรีดา ลิ้มนนทกุล

อ้างอิงข้อมูลประกอบการเขียนบทความ
๑.      การใช้ถ้อยคำแสดงความอาลัยในกรณีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเสด็จสู่สวรรคต, เว็บไซต์ http://themomentum.co/momentum-feature-thai-royal-language, เมื่อ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙
๒.      พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท, เว็บไซต์ https://sites.google.com/site/ningzaonline3/kh-wikheraah-phra-rach-daras-phra-rach-krniykic/phra-rach-daras-dan-sersthkic-phx-pheiyng, เมื่อ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙
๓.      เครดิตวีดีโอจาก Youtube, ลิงก์ https://www.youtube.com/watch?v=FGTQHbwZRvk และช่อง ๑๑ สสท. กรมประชาสัมพันธ์
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
๑.      ข้อมูลส่วนตัวของผู้เขียน นายปรีดา ลิ้มนนทกุล, เว็บไซต์http://preedatracking.blogspot.com/, เมื่อ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙

๒.      ข้อมูลบริษัท พีดับบลิวดี เอาท์ซอส เมเนจเมนท์ จำกัด, เว็บไซต์http://pwdoutsourcemanagement.blogspot.com/, เมื่อ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙